Ще е то социална иновация?

Да намериш единно определение за термина „социална иновация“ е почти невъзможно.

Европейската комисия определя социалните иновации като „иновации, които са социални както по отношение на целите, така и на средствата си, по-конкретно тези, които се отнасят до разработването и прилагането на нови идеи (относно продукти, услуги и модели), които едновременно отговарят на социални нужди и създават нови социални взаимоотношения или сътрудничества, като така се създават ползи за обществото и се увеличава способността му за действие“.

Социалните иновации са широко и пъстро понятие, което се превръща в реалност от множеството организации и хора, които на практика ги създават. В общото си практично измерение те са иновативни практики, които подпомагат общността в разрешаването на различни предизвикателства от социален характер.

Според доклад, изготвен от Асоциация за развитие на София по проект Si Plus, който засяга темата за социалните иновации в България, различни институции в страната виждат няколко сектора, в които има най-голяма нужда и най-много място за социални иновации:

  • Борбата с бедността
  • Пазара на труда
  • Качеството и достъпа до образование
  • Здравеопазването
  • Стандарта на живот на възрастните
  • Социалното включване
  • Промените в климата
  • Демографския проблем

Всяка държава и регион има различни нужди, които определят и наситеността на социалните иновации спрямо сферите, в които се прилагат. Повече информация за социалните иновации в България и Европа можете да прочетете тук.