За проекта

От май 2021 г. Асоциация за развитие на София е част от международен консорциум, изпълняващ проекта Social Innovation Plus – Competence Centers (SI PLUS) (“Социални иновации плюс – центрове за компетенции”). Проектът се ръководи от Lechner, Reiter & Riesenfelder Social Research OG – Австрия. Партньори по проекта са Фондация за техническо развитие на индустрията – Унгария и Министерство на труда, социалните въпроси и семейството – Словакия, а асоциирани партньори са Министерство на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика – Унгария, Министерство на социалната политика и интеграцията, Baden Württemberg – Германия, Словенска правителствена служба за развитие и европейска политика за сближаване, както и Европейската мрежа от предприятия за социална интеграция.

Целта на SI PLUS е да предоставя услуги за професионална подкрепа на социалните иновации в публичната политика по заетост и пазара на труда. Проектът възнамерява да създаде национални центрове за компетентност в четири държави: Австрия, България, Унгария и Словакия, за да подпомогне управляващите органи на Европейския социален фонд при планирането и прилагането на програми за субсидии за подпомагане на социалните иновации, както и насърчаване на самите социалните иноватори да се възползват от тези програми.

Създаването на Център за социални иновации и компетенции е дълъг процес. За последната година екипът на Асоциация за развитие на София проведе множество срещи и събития със социални предприемачи, граждански активисти, представители на местни и национални власти, академични среди, за да оформят и детайлизират структурата и функциите на такъв център и нуждите на гражданите от него.

Съгласно обсъжданията и предложенията от дискусиите едни от основните функции на Център за компетентности в социалните иновации ще бъдат:

  • Надграждане на капацитет сред заинтересованите страни: управляващи органи на ЕСФ, местни и регионални власти, социални предприемачи, практици, подкрепящи организации, донори и др.
  • Повишаване на осведомеността на обществото за концепцията на социалните иновации и повишаване на видимостта на създателите на социални иновации;
  • Създаване на инструменти и методологии за постигане и разширяване на социалното въздействие, както и регулярно проучване на нуждите на екосистемата;
  • Работа в мрежа – обмяна на опит и ресурси на местно , национално и международно ниво;
  • Достъп до финансови инструменти.

Първата стъпка от развитието на такива центрове е създаването на онлайн пространство за споделяне на добри практики, идеи и събития, свързани със социалните иновации. Това място се казва Social Innovations Club!

Проектът се основава на предишно сътрудничество на партньорите по Дунавската транснационална програма Interreg, която има за цел да насърчи икономическото, социалното и териториалното сближаване в Дунавския регион чрез интеграция на политики.

SI PLUS включва институции от страни с различни нива на икономическо развитие и различен опит в социалните иновации.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

Проектът се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.