Създаване и идея за центъра

SI PLUS е един от шестте проекта, подкрепени от Европейската комисия, които да утвърдят национални центрове за компетенции и социални иновации в различни страни от ЕС. Проектът има за цел да създаде и развие такива центрове в Австрия, България, Унгария и Словакия. Тези пространства трябва да бъдат изградени така, че да помагат за създаването на социални иновации, като основен фокус ще са тези в сферата на пазара на труда и борбата с безработицата.

Между май 2021 година и същия месец на 2023 година различни организации, институти, управляващи органи на Европейския социален фонд и други партньори  имат за задача да подготвят създаването на такива центрове.

Създаването на Център за социални иновации и компетенции е дълъг процес. За последната година екипът на Асоциация за развитие на София проведе множество срещи и събития със социални предприемачи, граждански активисти, представители на местни и национални власти, академични среди, за да оформят и детайлизират структурата и функциите на такъв център и нуждите на гражданите от него.

Съгласно обсъжданията и предложенията от дискусиите едни от основните функции на Център за компетентности в социалните иновации ще бъдат:

  • Надграждане на капацитет сред заинтересованите страни: управляващи органи на ЕСФ, местни и регионални власти, социални предприемачи, практици, подкрепящи организации, донори и др.
  • Повишаване на осведомеността на обществото за концепцията на социалните иновации и повишаване на видимостта на създателите на социални иновации;
  • Създаване на инструменти и методологии за постигане и разширяване на социалното въздействие, както и регулярно проучване на нуждите на екосистемата;
  • Работа в мрежа – обмяна на опит и ресурси на местно , национално и международно ниво;
  • Достъп до финансови инструменти.