ТАЗИ СЕДМИЦА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА ОНЛАЙН СРЕЩА НА МРЕЖАТА „БЕДНОСТ И ВКЛЮЧВАНЕ“ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА SI PLUS

Първата онлайн среща на тематичната мрежа за бедност и включване, организирана от IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd като партньор по проекта “Социални иновации плюс – центрове за компетенции”, се проведе тази седмица.

Първата среща на тематичната мрежа се фокусира върху представянето на основните предизвикателства на бедността и включването на европейско ниво и водещите тенденции в политиките на ЕС за тяхното изкореняване, сред които и социалните иновации.

Срещата започна с представяне на европейската рамка, което направи Каталин Сатмари, експерт от Гeнерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Експертите на IFKA продължиха с кратко въведение в приоритетите, свързани с бедността и включването на Европейския социален фонд плюс. София Бата, представител на Министерството на вътрешните работи на Унгария, представи специалния приоритет за социални иновации на унгарската програма ЕСФ+.

След фокусираната върху различни политики част от програмата на срещата, акцентът беше поставен върху практиката. Участниците се запознаха с добри примери за инициативи, включващи социални иновации, насочени към изкореняване на бедността и проблемите, свързани със социалното включване.

Лектори по темата бяха Стефани Дойнова от Volkshilfe Wien, Австрия, Искра Стойкова – програмен директор  българския Тръст за социална алтернатива, и Николета Луптакова от TENENET NGO, Словакия. Срещата завърши с модерирана дискусия относно услугите, които ще се развиват в бъдеще, различните възможности за сътрудничество и следващите възможни стъпки напред.

Проектът се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.