План-концепция за създаване на Център за компетенции за социални иновации

Създаването на национални центрове за компетентност за социални иновации (НЦКСИ) се превърна в значимо начинание, подкрепено от Европейската комисия (ЕК), насочено към насърчаване на социалните иновации в целия Европейски съюз (ЕС). Сред шестте проекта, подкрепени от ЕК, “Социални иновации плюс – Център за компетентности” (SI PLUS) се откроява като пионерска инициатива. За период от две години, от май 2021 г. до юли 2023 г., SI PLUS обединява организации, подкрепящи развитието на социални иновации, изследователски центрове, управляващи органи на ЕСФ+ и други партньори за създаване на центрове за компетентност. Тези центрове играят важна роля в подпомагането на съответните държави в насърчаването на социалните иновации, включително достъпа до финансиране от ЕСФ+ и други програми на ЕС.

Проектът “Социални иновации плюс – Център за компетентности” (si.plus) се фокусира върху подготовката на основите на националните центрове за компетентност в областта на социалните иновации. Тези центрове са стратегически позиционирани с цел подкрепа на управляващите органи при планирането и изпълнението на програми за субсидиране и стимулиране на социалните иновации. Освен това те предоставят ценна подкрепа на социалните иноватори, като им позволяват да увеличат максимално ползите, произтичащи от тези програми. Чрез работа в мрежа и дейности за обмен на знания, центровете за компетентност помагат на други центрове да станат по-ефективни в съответните области.

Изграждането на Национален център за компетентност в България е важен крайъгълен камък в стремежа на страната да насърчава социалните иновации, които подкрепят социалната икономика и социалното предприемачество. Въпреки че през последните години се наблюдава положителен напредък в ангажираността на социалната икономика, подобрените разпоредби и по-добър достъп до финансиране, съществува неотложна необходимост от целенасочени политически мерки. Националният център за компетентност се стреми да отговори на тази нужда, като улесни развитието на социалните иновации и повиши видимостта на социалните предприятия в страната. Чрез предоставяне на целенасочена подкрепа и насоки, центърът цели по-нататъшно повишаване на растежа и въздействието на социалната икономика в България.