Младежка лаборатория за иновации SofiaLab

Лабораторията бе създадена по проект “Отключване потенциала за бизнес и социални иновации в Дунавския регион чрез повишаване знанията и уменията на младите хора – Умения за новите поколения”, който се изпълни от Дирекция „Европейски програми и проекти“ на Столична община и Асоциация за развитие на София. Лабораторията се открива и в партньорство със Столична библиoтека.

Основната цел на лабораторията е да изгради платформа между местните власти като фасилитатори, младежки организации, образователни институции и бизнес, за да развиват уменията на младите хора за иновации и предприемачество. Проектът целеше да създаде мрежа от Иновационни лаборатории в участващите градове, обучителни програми, провеждане на обучения за младежи (15-29 години) и подкрепа за предприемачество. Очакваните резултати са: свързване на образованието и пазара на труда, повишаване на икономическата активност на младите хора и преодоляване на емиграцията.

Водещ партньор на проекта бе община Будапеща, а останалите партньори бяха: фондация ПРИЗМА (Словения), община Марибор, НОВА (Австрия), Акценте (Австрия), Асоциация за развитие на Клуж (Румъния), Иновационен център ДЕКС (Чехия), Институт Михайло Пупин (Сърбия), община Савски Венац (Сърбия), Регионална северо-западна Агенция (Румъния). Асоциирани партньори са община Белград (Сърбия), община Грац (Австрия) и университет Корвиус – Будапеща (Унгария).

Проектът е финансиран от програма ИНТЕРРЕГ Дунав с продължителност: януари 2017 – декември 2019.

Дейностите по проекта са в подкрепа изпълнението на Стратегията за младите хора в Столична община и Стратегия за интелигентна специализация на София.

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

  • Изграждането на младежка лаборатория за иновации може да се осъществи само чрез активното съдействие на всички заинтересовани страни в града - институциите, младите хора, организациите, частния сектор.

  • https://www.facebook.com/sofialabsda