Доклад “Научени уроци – идентифициране и скалиране на социални иновации”

Този доклад има за цел да представи поуките, извлечени от пилотното скалиране на социални
иновации в процеса на създаване на Център за компетентност за социални иновации в България,
в рамките на проект „Социални иновации плюс – центрове за компетентност“. Основната цел е да
се разширят успешните проекти за социални иновации в страната.