Доклад за изводите от дискусиите от проведени консенсус семинари

В периода 28 – 30 юни във Варна се осъществи международен обмен на опит между експерти от унгарската технологична агенция IFKA, екипът на Асоциация за развитие на София, социални предприемачи, представители на местни власти и университети. Бяха проведени редица срещи, консенсус семинар и работни посещения на място при социални иноватори – Социалната чайна и Карин дом.

Основен акцент на срещите бе генерирането на идеи за съдържателни функции и модел на управление на бъдещия Център, споделянето на унгарския опит за работа в мрежа с академичната общност за изследване на социалните иновации, както и за взаимовръзките и структурирането на екосистемата. Един от приоритети в работата на АРС по генериране на структура и пътна карта за създаването на ЦКСС е намаляване на регионалните различия и децентарилизиране на дейности. Това бе причината за избор на място за провеждане на срещите и семинара, извън София, – в области, в които има, макар и фрагментализирана, екосистема на социални иновации – Варна, Габрово, Търново.

В консенсус семинара се включиха над 20 социални предприемачи, представители на местни власти, организации за изграждане на капацитет , академични среди, публична администрация от Варна, Велико Търново, Габрово, София заедно с екипа на Асоциация за развитие на София на унгарската Агенция за технологично развитие на индустриите (IFKA) мечтаха, спориха и приоритизираха идеите си за функционирането и структурирането на Центъра за компетентности в социалните иновации.