Доклад за идентифициране и оценка на нуждите на местните потребители, заинтересовани страни и потенциални партньори

Изследването по дейност 1 е представено в два отделни доклада, както следва:
–  Краен продукт по проекта 1.1: Доклад от изследване и анализ на съществуващите
подходи и опит в България и ЕС.
– Краен продукт по проекта 1.2: Доклад за идентифициране и оценка на потребностите
на местните ползватели, заинтересовани страни и потенциалните партньори.

Ето защо описанието на изследователските дейности е идентично и за двата доклада (Краен
продукт по проекта 1.1 и Краен продукт по проекта 1.2). Изследването по дейност 1 се проведе
в три (3) етапа:
Първият етап обхвана периода от 1-ви септември до 30-ти септември 2021. Първият етап беше
посветен на документално проучване на съществуващите подходи и опит в областта на
социалните иновации в България и в ЕС. обхвана:
– Доклади и документи на ЕС;

– Академични публикации върху (еволюцията на) дефиницията на понятието :социална
иновация“;
– Български бази данни и статистическа информация: (1) Регистър на социалните
предприятия на Министерството на труда и социалната политика; (2) Регистър на
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания на
Министерството на труда и социалната политика; (3) Национална база данни на
предприятия, самоопределили се като социални, на Националния статистически
институт.
Вторият етап обхвана периода от 30-ти септември до 3-ти ноември 2021. Вторият етап беше
посветен на верификация на резултатите от документалното проучване чрез интервюта (онлайн
и лице-в-лице) с ключови заинтересовани странни, включително с представители на
чуждестранни институции и организации. В допълнение, бяха организирани две (2) фокус групи
с различни социални иноватори и заинтересовани страни, НПО, бизнес компании, местни и
национални власти, университети в и извън София.
Третият етап обхвана периода от 4-ти ноември до 31-ви януари 2022. Третият етап включи
допълнително документално проучване, участие в два международни семинара, свързани с
картографиране на социалните иновации и увеличаване на мащаба на социалните иновации.
Беше разработен и разпространен въпросник сред всички общини в България, в партньорство с
Националното сдружение на общините в Република България. Въпросникът инкорпорира и
ключовите области, дефинирани от L&R Social Research and arbeit plus – проучването
Социалните предприятия в Австрия в социалните иновации. Следните местни власти
отговориха на проучването, като споделиха своя опит досега: Добрич, Девня, Габрово (повече
от един отговор), Първомай, Бургас, Варна (повече от един отговор), София (повече от един
отговор), Шумен.