Социални иновации в Австрия

Настоящият доклад е разделен на две основни части:
Глава, посветена на определението за социална иновация и критериите, разработени за нейното операционализиране, и втора глава, посветена на първите резултати от картографирането на социалните иновации в Австрия.