Зелени социални иновации – ключ към едно по-справедливо бъдеще?

Този документ представя концепцията за зелени социални иновации.

Какво представляват социалните иновации?

Социалните иновации имат за цел подобряване на условията на живот в Европа чрез подобряване на условията на труд, образованието, развитието на общностите или здравеопазването, или чрез справяне с критични проблеми, като например бедността или дискриминацията. Според дефиницията на ЕС, “Социална иновация” означава всяка дейност, която (…)
A. е свързана с развитието и създаването на нови … продукти, услуги, практики и модели;
Б. отговаря на социални нужди;
В. създава нови социални отношения или сътрудничество между публични, частни и граждански организации;
Г. в полза на обществото и в подкрепа на капацитета му за действие.
Европейската комисия наскоро създаде база данни за социални иновации, която съдържа примери за социални иновации (успешни практики) и контакт към организации, които са активни в тази сфера.

Какво представляват зелените иновации?

Най-общо, зелените иновации са нововъведения, продукти и процеси, които водят до намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и до опазване на природните ресурси. Зелените иновации се определят като “нови или модифицирани” продукти и процеси, включително технологични, управленски и организационни иновации, които спомагат да се опази околната среда. Най-общо, зелените иновации могат да се разделят на два вида, „иновации за зелени продукти“ (които предоставят нови продукти на потребителите) и „иновации в зелени процеси“ или „зелени бизнес процедури“.