Доклад от изследване и анализ на съществуващи подходи и опит в България и ЕС

Изследването по дейност 1 е представено в два отделни доклада, както следва:
 Краен продукт по проекта 1.1: Доклад от изследване и анализ на съществуващите подходи
и опит в България и ЕС.
 Краен продукт по проекта 1.2: Доклад за идентифициране и оценка на потребностите на
местните ползватели, заинтересовани страни и потенциалните партньори.
Ето защо описанието на изследователските дейности е идентично и за двата доклада (Краен
продукт по проекта 1.1 и Краен продукт по проекта 1.2). Изследването по дейност 1 се проведе в
три (3) етапа:
Първият етап обхвана периода от 1-ви септември до 30-ти септември 2021. Първият етап беше
посветен на документално проучване на съществуващите подходи и опит в областта на социалните
иновации в България и в ЕС. обхвана:
 Доклади и документи на ЕС;
 Академични публикации върху (еволюцията на) дефиницията на понятието :социална
иновация“;
 Български бази данни и статистическа информация: (1) Регистър на социалните предприятия
на Министерството на труда и социалната политика; (2) Регистър на специализираните
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания на Министерството на труда и
социалната политика; (3) Национална база данни на предприятия, самоопределили се като
социални, на Националния статистически институт.
Вторият етап обхвана периода от 30-ти септември до 3-ти ноември 2021. Вторият етап беше
посветен на верификация на резултатите от документалното проучване чрез интервюта (онлайн и
лице-в-лице) с ключови заинтересовани странни, включително с представители на чуждестранни
институции и организации.
В допълнение, бяха организирани две (2) фокус групи с различни социални иноватори и
заинтересовани страни, НПО, бизнес комппании, местни и национални власти, университети в и
извън София.
Третият етап обхвана периода от 4-ти ноември до 28 февруари 2022. Третият етап включи
допълнително документално проучване, участие в два международни семинара, свързани с
картографиране на социалните иновации и увеличаване на мащаба на социалните иновации, както
и още две допълнителни интервюта.
Беше разработен и разпространен въпросник сред всички общини в България, в партньорство с
Националното сдружение на общините в Република България. Въпросникът инкорпорира и
ключовите области, дефинирани от L&R Social Research and arbeit plus – проучването Социалните
предприятия в Австрия в социалните иновации. Следните местни власти отговориха на
проучването, като споделиха своя опит досега: Добрич, Девня, Габрово (повече от един отговор),
Първомай, Бургас, Варна (повече от един отговор), София (повече от един отговор), Шумен